Semalt boýunça satyn almaga mynasyp bolanlar üçin 10 tölegli SEO gurallary

Complete Guide to SEO for Beginners (Updated for 2022)

Mazmuny

  1. Giriş
  2. Tölegli SEO gurallary: manysy, ähmiýeti we çeşmeleri
  3. Iň gowy 10 - Iň oňat başlangyç tölenen SEO gurallary
  4. Netije

Giriş

SEO-nyň näderejede möhümdigini hemmeler bilýär - iň bolmanda bu gollanmany okaýanlaryň hemmesi. SEO we onuň peýdalaryndan düýbünden bihabar şahsyýetiň iň köp aýlyk alýan SEO gurallaryny gözlejekdigini göz öňüne getirmek mümkin däl. Şeýle-de bolsa, täze öwrenýänler üçin SEO onlaýn işiňiziň ýa-da web sahypaňyzyň işleýän sürüjisidir. Gaty SEO gurluşy bolmasa, onlaýn görnüşde görünmeýän ýaly bolarsyňyz. Hiç hili satuw ýazmazdyňyz, traffigiňiz bolmazdy we diňe düşýän netijeleri başdan geçirersiňiz.

SEOöne SEO ýaly möhüm, onuň birnäçe şahasy bar we höwesjeňler üçin gaty köp bolup biljek gaty çylşyrymly proses bar. Şeýlelik bilen, SEO hünärmeni, hünärmen ýa-da hyzmat üpjün ediji bolmasaňyz, SEO webine we beýleki gysga sözlerine we sözlerine girip bilersiňiz - SEO gurallarynyň girýän ýeri.

SEO gurallary, hatda hünärmenler üçinem SEO aňsat we stressiz görünýän jadyly maddalar. Birnäçe web sahypasynyň we web sahypasynyň SEO-ny gözegçilikde saklamaga synanyşýan kelle agyry bolup bilse-de, SEO gurallary bu prosesi bagtly edip biler. SEO hünärmeni bolmasaňyzam, onlaýn platforma eýe bolsaňyz ýa-da dolandyrsaňyz, onlaýn platformalaryňyzyň onlaýn görünmegini üpjün etmek üçin SEO gurallaryny ulanyp bilersiňiz. Şeýle hem, bäsdeşleriňizden öňe geçmegiň we iň uly onlaýn mümkinçilikleri gazanmagyň ygtybarly usulydyr. Onda iň gowy SEO gurallary haýsylar? Haýsy gurallar puluňyza laýyk we täze başlanlar üçin ajaýyp? Guidanceolbaşçylyk gözläp, webde göz aýlamagyň zerurlygy bolmazdan, bu gollanmada täze başlanlar üçin iň oňat 10 SEO guraly bar.

Tölegli SEO gurallary: manysy, ähmiýeti we çeşmeleri

SEO gurallarynyň SEO hünärmenleri, hünärmenleri, web ussatlary we beýleki onlaýn platforma dolandyryjylary üçin durmuşy aňsatlaşdyrýandygy eýýäm kesgitlenildi - ýöne näme üçin tölegli gurallar bolmaly? Näme üçin mugt SEO gurallary ýok? Onlaýn onlaýn mugt zatlar bilen mugt SEO gurallary adatça çäklidir. Iň oňat SEO hyzmatlary üçin ulanyjy tarapyndan zerur bolan ähli çeşmeleri teklip etmeýärler. Şeýle hem, tölegli SEO guraly ýaly intensiw we giňişleýin däl.

Mundan başga-da, mugt SEO gurallary açar sözler, bäsdeşleriň maglumatlary we ýörgünli maglumatlar nukdaýnazaryndan köne maglumatlary berip biler. Şonuň üçin bu uly kynçylyk bolup biler, sebäbi SEO, bilşiňiz ýaly, diňe soňky maglumatlara mätäç. Bu we beýlekiler mugt gurallaryň ýerine tölegli SEO gurallaryny saýlamagyň sebäpleridir.

Iň gowy 10 - Iň oňat başlangyç tölenen SEO gurallary

1. Semalt:“Semalt” 25,000-den gowrak işjeň müşderi we 4 ýurtda 300 satyjy bilen 2013-nji ýylda döredilen innowasion SEO kompaniýasydyr. Esasy gymmatlyklar we işine gönükdirilen gözýetim bilen, Semalt, diňe iň ösen we täzelenen SEO gurallaryny ulanyp, müşderileriniň onlaýn işini täze derejä çykarmaga bagyşlanýar. Önümleri dürli müşderileriň talaplary üçin awtoulag, doly we elektron söwda SEO, web sahypasyny yzarlamak üçin analitiki gurallar, SEO API, has çalt we aňsat SEO çäreleri üçin ýörite SEO dolandyryş paneli bilen üpjün etmek we ş.m. Şeýle hem, Chrome we WordPress üçin ýöriteleşdirilen pluginler bilen üpjün edýärler (blogçylary hem ýatda saklaň). Aýratynam sanawda birinji ýerde durýarlar, sebäbi Semaltyň üýtgäp durýan nyrh ulgamy bar, bu her dürli müşderä býudjetine laýyk gelýän iň oňat hyzmaty tapmagy aňsatlaşdyrýar. Mundan başga-da, Semalt nireden başlamalydygyny bilmeýänler üçin mugt SEO maslahat sessiýasyny hödürleýär. “Forbes” we “Telekeçi” ýaly ýokary magazinesurnallarda ýerleşdirilendigini aýtmaly däl, “Semalt” -da gözleg motorlarynda web sahypaňyzyň gizlin potensialyny açmaga näderejede kömek edýändigi barada köp sanly müşderi güwänamasy bar.


2. SEMrush

SEMrush, esasanam marketing hünärmenleri üçin döredilen onlaýn görnükli dolandyryş we mazmuny meýilleşdirýän SaaS platformasydyr. Görüniş derejesini ýokarlandyrmak üçin ähli kanallar boýunça kampaniýalary gurmaga, dolandyrmaga we ölçemäge kömek edýärler. Öz ugrunda 14 ýyl töweregi tejribe, 10 million ulanyjy we 143 hyzmat eden ýurt, olara gaty ynamly we birnäçe marka tarapyndan maslahat berilýär.


Olaryň çeşmelerinde SEO, mazmun, bazar gözlegleri, mahabat we SMM & SERM-iň köp gurallary bar. Olaryň gurallary ýerli SEO, derejäni yzarlamak, bäsdeşleriň derňewi, sahypadaky SEO, açar söz gözlegleri we başgalar. SEMrush-yň käbir mugt aýratynlyklary bar bolsa-da, tejribe derejesine we birnäçe taslamalara esaslanan çeýe nyrh meýilnamasy bar.

3. Ahrefler

Ahrefs Logo - Ahrefs Site Explorer Transparent PNG - 400x400 - Free  Download on NicePNG

Ahref, saýtyň derňewini, bäsdeşleriňizi seljermek üçin sahypa gözlegçisini, açar sözleri öwreniji, mazmuny öwreniji we dereje yzarlaýjyny öz içine alýan SEO gurallarydyr. Köp ýokary derejeli kompaniýalar tarapyndan ulanylýan we maslahat berilýän Ahref, tehnologiýa we SEO-a uly höwesi bolan kiçi topar tarapyndan gurulýar, şonuň üçin adam gatnaşyklaryna mätäç bolanlar üçin ajaýyp. Ahref-i ajaýyp SEO guralyna öwürýän zatlaryň biri, SERP barlaýjylary, Bing açar söz guraly, Web sahypasyny barlaýjy, Broken baglanyşyk barlaýjy we ş.m. ýaly mugt gurallaryň doly sanawyny üpjün etmegidir. Şeýle-de bolsa, olaryň gaty özüne çekiji, ýöne tölegli meýilnamada bar bolan has köp aýratynlygy bar. Olaryň “Ahref” botlary we görkezijisi esasy goşundy we elýeterli bahadan gelýär. Ahöne Ahrefiň bu sanawda bolmagynyň esasy sebäplerinden biri, ulanyjylaryna baha meýilnamalarynyň haýsydyr birine nikel tölänsoň 2 aý mugt berilmegi üçin reklama hödürleýär. Bu ulanyjylar üçin ajaýyp özüne çekiji we şonuň üçin bäsdeşlik.

4. Moz Pro

Moz - SEO Products & Solutions for Better Search Performance
“Moz Pro” has ýokary derejelere, ýokary hilli traffige we ölçenip boljak netijelere gönükdirilen SEO gurallarynyň toplumydyr. Mugt synag başlamak bilen, bu Moz Pro-ny SEO gurallary dünýäsine täze gelenler üçin ajaýyp SEO guralyna öwürýär. Dogry açar sözleri nyşana almaga we ýörite hasabatlary döretmäge kömek edýär, şeýlelik bilen SEO çylşyrymlylygyny aýyrýar. Şeýle hem, girýänleriňize düşünmäge kömek edýän açar söz gözlegçisi, derejeli yzarlaýjy, web sahypasyny barlamak üçin sahypany gözlemek, sahypany optimizirlemek we başga-da birnäçe çeşme bar. 2004-nji ýylda Rand Fişkin tarapyndan esaslandyrylan “Moz Pro” köp sanly SEO üstünlik hekaýalarynyň başlanan ýerine öwrüldi. Mugt synag tertibi ýokarda agzalan gurallaryň köpüsini hödürlän hem bolsa, olaryň bahasy meýilnamasy has köp zady hödürleýär, şol sanda 1-nji gezelenç, 24 sagat onlaýn goldaw we bäsdeşlik bahasy.

5. SerpstatSerpstat All-in-One SEO Platform Deal: Discount Coupon up to 97%


Serpstat köplenç erkin açar söz guraly hökmünde ulanylýar, ýöne ondan has kän. Şeýle hem, PPC, domen we açar söz derňewi, marketing, SEO we mazmun marketingi üçin ösüş haker guraly hökmünde işleýän hemmeler üçin SEO platformasy diýlip atlandyrylýar. “Samsung”, “Uber” we “Shopify” ýaly köp sanly kompaniýanyň gowy gözden geçirmegi bilen, tölegli SEO guralynyň bir bölegi. Serpstat, sanawynda 700,000-den gowrak hünärmen bilen oňat taraplar üçin döredildi. Şeýle-de bolsa, täze başlanlar, ýönekeý web sahypasy nawigasiýasy sebäpli Serpstat-dan peýdalanyp bilerler. Olaryň gurallary dereje yzarlamak, web sahypasynyň derňewi, açar söz gözlegleri, sahypanyň derňewi, bäsdeş gözlegleri we ş.m. Şeýle hem, hrom, firefox we opera ýaly brauzerler üçin giňeltme plaginini hödürleýärler. Bir aýlyk meýilnamasynda arzanladyş bolmasa-da, has ýokary meýilnamalar üçin arzanladyş wariantlaryny hödürleýärler.

6. Spyfu

SpyFu / SEO similar

Spyfu SEO marketing toplumy, PPC analizatory, Taryhy maglumat generatory, bäsdeşlik derňew programmasy, arka baglanyşyk generatory we ş.m. işleýär. Emma olaryň tölegli gurallary SEO gözlegleri, PPC gözlegleri, açar söz gözlegleri, arka baglanyşyklar, sanaw gurluşy we yzarlamak bilen gurşalandyr. Şeýle hem, hasabyňyza gireniňizden soň isleýän ähli Spyfu maglumatlaryňyzy çäksiz elýeterli edýär. Näme üçin bu sanawymyzyň bir bölegi, sebäbi täze başlaýanlar we esaslar üçin ýörite meýilnama bar, çalt girmegi aňsatlaşdyrýar.

7. Ajaýyp

SEO Backlink Checker & Link-Aufbau-Tools | Majestic.com

Majestic, SEO arka baglanyşyk barlaýjysy we bazaryňyza agalyk etmeli zerur baglanyşyk maglumatlaryny getirýän baglanyşyk gurýan guraldyr. Ajaýyp, ynam akymynyň öýi (baglanyşyklaryň hilini görkezýär), baglanyşyklaryň sanyna salgylanma akymy, görüniş akymy we ş.m. Beýleki gurallary we önümleri bar bolsa-da, web sahypaňyz we onlaýn platformalaryňyz üçin baglanyşyk binasyna has köp üns berýärler. Şeýle hem, bäsdeşlik bahasyndan girip boljak açar söz generator guraly bar. Şeýle-de bolsa, haýsy meýilnama saýlasaňyzam, Majestic web sahypaňyzy indiki derejä çykarmak üçin ýer alar.

8. Biliş

Majestic Integrates (Fully) with CognitiveSEO -

“CognitiveSEO” SEO hünärmenleri we edaralary derejelerini dikeltmek we gowulandyrmak üçin döredilen ösen SEO guralydyr. Jübüsinde 11,000-den gowrak ulanyjy we 36,00 sahypa bar, ähli ulanyjylara beren wadalaryny ýerine ýetirmek ukyplaryny barlamak üçin 7 günlük mugt synag hödürleýär. Bu hünär esasly SEO guraly bolsa-da, täze başlanlar mugt synag möhletini ulanyp bilerler we ulanmak aňsat gurallaryndan we ýönekeýleşdirilen web sahypasyndan peýdalanyp bilerler. Şeýle hem, kömek edip biljek birnäçe mugt SEO gurallary bar, ýöne tölegli gurallary teklibiniň iň süýji bölegi.

9. Ösen web reýtingi

Meet the new Advanced Web Ranking

Web reýting we dereje yzarlamak üçin ýörite niýetlenen Advanced Web Ranking, gündelik we isleg boýunça täze ygtybarly reýtingleri öndürýär. Häzirki wagtda hyzmatlaryndan peýdalanýan 24,000-den gowrak öňdebaryjy marka we agentlik bar, sizem olaryň arasynda bolup bilersiňiz. Beýleki hyzmatlarynyň käbiri adaty SEO hasabatyny, bäsdeş gözlegleri we başgalary öz içine alýar.

10. ContentKing

Real-time SEO Auditing & Monitoring Platform - ContentKing for Conductor

ContentKing, web sahypaňyza we mazmunyňyza iň täze we häzirki audit hasabatlaryny berýän real wagt SEO barlag we gözegçilik platformasydyr. Şeýle hem mazmunyň üýtgemegine gözegçilik etmek, SEO gözegçiligi, Log faýl derňewi, Apis we integrasiýa we başgalar. “ContentKing” -iň gaty arzan nyrh meýilnamasy we täze başlanlar üçin ýönekeý interfeýsi bar bolsa, zerur SEO gurallarynyň hemmesi hödürlenip bilinmez.

Netije

Iň köp girdeji gazanan SEO guralyny başlangyç hökmünde saýlamak üçin haýsy guralyň iň köp aýratynlyk hödürleýändigini, iň arzan bahasynyň (ýa-da býudjetiňiziň içinde) sanawyny görkezmeli we täze başlanlar üçin ýörite düzgün bar. Şu wagta çenli, Semalt, innowasion SEO guraly hökmünde, müşderileriň tekliplerine - esasy ýa-da hünärmenlerine laýyk gelmegini üpjün edýär. “Auto SEO” guraly awtomatlaşdyryldy (hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, olar siziň üçin hemme zady ederler).


send email